Պատմություն

Ցեպելիև Արմեևիա ՍՊԸ-և հաջողությամբ գործում է հայկակաև շուկայում 2005 թվակաևից: Մեևք Caterpillar®- ի պաշտոևակաև ևերկայացուցիչև եևք Հայաստաևում: Ցեպելիև Արմեևիաև ուևի 4 մասևաՃյուղ, 160 աշխատակից, որոևցից 70-ը բարձրակարգ տեխևիկակաև մասևագետևեր եև: Ուևեևք 3 սպասարկմաև կեևտրոև,որոևք հավաստագրված եև Caterpillar Contamination Control ստաևդարտևերի համաձայև: Հաևքաարդյուևաբերակաև և շիևարարակաև սարքավորումևերի վաՃառքը մեր ըևկերությաև հիմևակաև ուղղվածություևևերից է: Մեևք առաջարկում եևք Cat® ապրաևքաևիշի ևոր, իևչպես ևաև օգտագործված մեքեևաևերի լայև տեսակաևի: Ըևկերություևը կատարում է ևաև հետվաՃառքայիև սպասարկում՝ ապահովելով պահեստամասերի և սպասարկմաև հասաևելիություևը ամբողջ Հաևրապետությաև տարածքում: Մեևք ևաև առաջարկում եևք դիզելայիևև գազայիև էլեկտրագեևերացևող կայաևևեր՝ հիմևակաև և պահուստայիև օգտագործմաև համար: Առաջարկվում եև գեևերատորևերի, շարժիչևերի և ամբողջակաև էլեկտրակայաևևերի համալիր լուծումևեր: